Bostäder i alla skalor är ett av våra specialområden. Genom de projekt vi genomfört runt om i landet är vi väl förtrogna med alla skeden i bostadsproduktion och bistår fastighetsägare och byggbolag med analys, visioner, bygglovshandlingar, projektering, försäljningsmaterial och uppföljning.

Processen brukar förenklat se ut så här:

1. Möjligheten att inreda styrs av gällande detaljplan. Vi analyserar planen och fastställer vilka ramar som begränsar projektet.
2. Nästa steg är att mäta upp vinden för att kunna fastställa exakt hur stor yta som går att inreda.
3. Alla exteriöra förändringar måste redovisas i en bygglovsansökan. Det innebär att vi tar fram ritning över vindsplanet, taket och sektioner samt fasader. Vi sköter alla kontakter med myndigheter och diskuterar tankar och förslag med er innan ansökan skickas in till stadsbyggnadskontoret.
4. Efter beviljat bygglov måste byggnadsarbetena specificeras i vad som kallas projektering. Detta omfattar statik, brandskyddsdokumentation, VVS och akustik.
5. Byggnadsentreprenaden genomförs.
6. Slutbesiktning och godkännande av genomförandet.

Vi vill inreda en råvind till bostäder, hur går vi tillväga?

2BK är experter på vindsinredningar. Vi har transformerat ett hundratal råvindar till fantastiska och originella bostäder under årens lopp. Vår stora erfarenhet av vindar hjälper oss att maximera resultatet både ekonomiskt och estetiskt.

Vem ska bygga om vinden?

Det vanligaste sättet att genomföra ett vindsprojekt är att efter beviljat bygglov sälja råvinden till en välrenommerad vindsbyggare. Då vet ni vad ni säljer och byggaren vet vad han köper. Byggaren kan också planera in ett bestämt datum för byggstart vilket är till fördel för bägge parter. Säljer man sin vind utan bygglov hänger alla dessa frågor i luften. Fastighetsägaren (oftast en bostadsrättsförening) övertar efter genomförandet ansvar för drift och skötsel av den inredda vinden. Det är därför av största vikt att byggandet är genomfört med hög kvalitet för att undvika framtida underhållsproblem.

Som alternativ till detta tillvägagångssätt har vi med framgång tillämpat en annan metod där föreningen bygger i egen regi tillsammans med en byggare och därefter säljer de färdiga våningarna. Samarbetet borgar för högre kvalitet och erfarenheten har visat att intäkten härigenom blivit större. Att bygga i egen regi kräver ett större eget kapital för att finansiera byggandet fram till försäljning.

Hur lång tid tar det?

2BK brukar kunna framställa handlingar för en komplett bygglovsansökan inom 8 veckor efter beställning. Kommunens handläggningstid skall, enligt plan- och bygglagen (PBL) vara maximalt 10 veckor. Själva byggtiden varierar naturligtvis efter storlek och komplexitet. Alla byggare vill av kostnadsskäl bli klara så snabbt som möjligt men det är bra att räkna med en byggtid mellan 8 -12 månader. 2BK erbjuder projektledning och samordning av själva genomförandet. Med vår stora erfarenhet kan vi snabbt ta fram förslag på de bästa konsulter som behövs inom t ex brand, akustik, konstruktion och VVS. Innan startbesked för bygget erhålls måste lösningar redovisas på ett startmöte med stadens handläggare.

Vad kostar det?

Varje vind är unik och har sina speciella förutsättningar. Ring och boka ett möte där vi närmare kan titta på förutsättningarna på plats och därefter lämna en offert på vad handlingar för bygglovsansökan kostar.

Vad händer när bygglovet är beviljat?

För att få tillstånd att börja bygga krävs ett samrådsmöte med staden där krav ställs på att redovisa en kontrollplan samt hur man tänker sig konstruktion, brandutrymning mm. Vi har kontakter med underkonsulter som hjälper till att få fram dessa handlingar. Efter detta möte erhålls ett startbesked.
Vi hjälper er att ta fram handlingar för genomförandet och samordna alla olika delar av projektet. Dessa handlingar sammanställs i ett förfrågningsunderlag för att handla upp rätt entreprenör för er.
Vi bistår med projektledningshjälp under byggtiden och slutbesiktning efter slutfört arbete.