Trästad, Söderhamn

Att försöka ta tillvara potentialen i Sveriges mindre städer är något vi arbetat med i flera projekt. I Söderhamn har vi fått chansen att vara med och utveckla en tomt med hjälp av ett tjugotal nya bostäder som bygger vidare på småstadens kvaliteter och knyter samman stadskärnan.

I de gamla fiskarkvarteren i stadsdelen Öster strax utanför centrum ligger husen i gatuliv. Fasaderna är i trä och tillsammans med låga plank skapas en tydlig gräns mellan gatan och de privata gårdarna. Bebyggelsen är gammal, skalan är låg och området har en distinkt urban karaktär med trivsamma gaturum, trots avsaknad av lokaler i bottenvåningarna.

Precis invid ån, mellan stadsdelen Öster och centrum ligger en centralt belägen, obebyggd tomt som tidigare varit bangård. Här finns möjlighet att skapa en strategisk länk över ån och koppla samman Öster och centrum. Genom att förlänga det befintliga gatunätet skapas ett antal nya kvarter. Det gamla järnvägsspåret som utvecklats till ett promenadstråk kan gå kvar, rakt igenom området.

Den nya bebyggelsen tar utgångspunkt i kvarteren på Öster och ges liknande struktur, skala, proportioner och material. Det bildar en sammanhållen småstadsbebyggelse i trä med hus i två-tre våningar som ligger tätt mot gatan, men som alla har skyddade, gröna gårdar. Husen bygger på samma enkla grundenhet men kan varieras och vridas på olika sätt. Parkering samlas i garage som påminner om sjöbodar.

En sammanhållen småstadsbebyggelse i trä med hus som ligger tätt mot gatan och skyddade gröna gårdar. Samma enkla grundenhet kan vridas och varieras på olika sätt.

Faktaruta
Uppdrag: Underlag för detaljplan
Plats: Söderhamn
Uppdragsgivare: Corner Property Partners
År: 2019
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Rasmus Westman
Fotograf: Per Kraft