Teknikparken, Gävle

I Teknikparken i Östra Kungsbäck ligger Gävles största kontorshotell Uppfinnaren. Här sitter drygt 100 företag som sysselsätter mer än 500 personer. Utöver kontor finns här gemensamma utrymmen som restaurang, gym, konferenslokaler, relaxavdelning och förskola. Allt kring en tät tallskog. Trycket på företagsparken är stort vilket är bakgrunden till vår studie som undersöker hur Teknikparken kan utvecklas genom nya byggnader och påbyggnader på de befintliga. Genom att placera nya huskroppar tätt mot gatan kan tallskogen bevaras och bli en resurs som både bidrar till rika upplevelser för människan och bevarad biologisk mångfald. Skogen blir en del av stadsdelen dom därigenom kan erbjuda skiftande miljöer för våra olika intressen och behov.

Vår vision för vidareutvecklingen av området innefattar kontor med sociala och kommersiella verksamheter i bottenvåningarna där trottoaren anpassas till en urban skala med plats för uteserveringar och trädplanteringar. Vi har även föreslagit en ombyggnad av Nobelvägen 2 (påbyggnad av flera våningar samt upprustning av fasaden), ett höghus med trästomme som letar sig upp till ljuset mellan tallarna och ett promenadstråk genom skogen för att uppmuntra besökare till en naturlig interaktion och koppla den södra och norra sidan av Teknikparken.

För att ta in utsikten och dagsljuset är stora delar av fasaderna glasade. Det ger transparens och skapar möjligheter till långa siktlinjer från gata genom byggnad och ut i naturen. Stor vikt kommer att läggas vid demonterbara byggnader och stommar samt återbruk.

Naturen som inslag i staden bidrar till biologisk mångfald. Träden tar också upp luftföroreningar, dämpar ljud, bromsar vinden, skyddar mot regn och ger behaglig skugga.

Faktaruta
Uppdrag: Fastighetsutveckling
Plats: Teknikparken, Gävle
Uppdragsgivare: F2 Fastighet
År: 2018-
Ansvarig: Leif Brodersen
Projektgrupp: Martina Garreta Cano, Robert Gorsetman, Stefan Björnson, Sajia Nabizada, Johan Urberg Ramos