KI Campus Solna

Hur skapar man kunskapsmiljöer som attraherar både de bästa studenterna, forskarna och världsledande företag och främjar möten dem emellan? Det krävs både rätt typ av lokaler, tillgång till viktiga funktioner och en attraktiv miljö.
Sedan 2010 har vi genom flera olika uppdrag varit engagerade i utvecklingen av Karolinska Institutets campus i Solna. Under dessa år har campus genomgått en stor förändring, framför allt längs Solnavägen där skalan ansluter till utvecklingen i närområdet med NKS, Hagastaden och Norra tornen.

Utöver analyser och ett flertal förslag till ombyggnader har vi varit med och tagit fram gestaltningsprogrammet för hela campus och fungerat som rådgivare vid de nya, stora byggprojekt som genomförts på senare tid, som Biomedicum, ritat av C.F. Møller, Folkhälsohuset av Kod arkitekter och Aula Medica av Wingårdhs. Per Kraft var även med i juryn för tävlingen om Biomedicum.

Gestaltningsprogrammet gjordes 2011 och delar in området i fem olika utvecklingsområden. För varje område innehåller programmet strategier för utveckling av både byggnader och landskap, viktiga kvaliteter att bevara och riktlinjer för byggnaders och miljöers utformning. Huvudidén i programmet är att de inre delarna – campus gröna hjärta - bevaras enligt ursprungsarkitekten Ture Rybergs idéer om institutionsbyggnader i park och att den nya utvecklingen i huvudsak sker i områdets utkanter, där omgivningarna förändrats drastiskt sedan campus anlades i mitten av 1900-talet.

Uppdragsgivare för samtliga projekt har varit Akademiska Hus. Målet är att de även i framtiden ska erbjuda KI kunskapsmiljöer i världsklass så att KI kan fortsätta vara ett av världens främsta medicinska universitet.

Huvudidén är att de inre delarna – campus gröna hjärta - bevaras och att den nya utvecklingen i huvudsak sker i en ring runt om.

Faktaruta
Uppdrag: Campusutveckling
Plats: Karolinska institutet, Solna
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
År: 2010-
Ansvarig: Per Kraft
Projektgrupp: Herman Arfwedsson, Camilla Lindberg, Bodi Karlman, Isabell Gonzaga, Julia Hedander, Sanna Fogelvik, Joel Hedgren