Stadsvisionen, Sundsvall

För Sundsvalls kommun gjorde vi en vision om hur staden bättre ska kunna utnyttja sina kvaliteter för att fortsätta växa och öka sin dragningskraft. Förslaget innehåller övergripande strategier och en plan för ny bebyggelse och parker. En huvudidé är att rutnätsstaden förlängs mot fjärden så att staden återigen kan växa med samma flexibilitet och mångfald som i Stenstaden.

Strategin i korthet:
- Tillgängliggör mark i anslutning till stadskärnan för exploatering.
- Blanda bostäder, kontor, handel och kultur.
- Gör planer med stor generalitet. Definiera skala och offentliga platser.
- Bygg märkesbyggnader på strategiska platser, gärna via arkitekttävlingar.
- Omvandla trafikleder till stadsgator.
- Gräv ner järnvägen i en tunnel under stan med nytt resecentrum.
- Riv inte i onödan, vänta tills det behövs.
- Främja kontakten med vattnet, såväl havet som Selångersån.
- Stärk förbindelser med omgivande natur, ex. med bergbana till Norra stadsberget.

Vårt förslag var ett av de projekt som låg till grund för Stadsvision Sundsvall - ett samlande dokument som ger riktlinjer för hur staden skall byggas ut.

År 2016 flyttade de första boende in i det nya kvarteret i Inre hamnen som var en del i visionen och som vi fått vara med att projektera ända till bygghandling.

En huvudidé är att rutnätsstaden förlängs mot fjärden så att staden där återigen kan växa med samma flexibilitet och mångfald som i Stenstaden.

FAKTARUTA
Uppdrag Stadsbyggnadsvision
Plats Sundsvall
Uppdragsgivare Sundsvalls kommun
År 2006
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Joel Hedgren, Ola Andersson