Stadsgator i Henriksdal

Kan Kvarnholmsvägen, idag en trafikled kantad av impediment och parkeringshus, omvandlas till en attraktiv gatumiljö som förlänger Södermalms stadsliv österut in i Nacka? Detta är en av uppgifterna i en större vision för Henriksdal vi gjort för Nacka kommun.

I förslaget blir Kvarnholmsvägen huvudgata i en ny stadsdel med ca 2000 nya bostäder och 70.000m2 kontor, lokaler och service som sträcker sig uppför de branta sluttningarna och knyts ihop med bebyggelsen på Henriksdalsbergets topp.

Bebyggelsen placeras så att befintlig infrastruktur kan användas för angöring och försörjning, samtidigt som de nya byggnaderna formar händelserika och trygga gaturum, torg, parker och gröna stråk. Uppe på berget bildas ett nytt torg vid entrén till Henriksdalsringen. En bred naturpark sträcker sig från Danvikshem, via den gamla begravningsplatsen över berget ner till Svindersviken och blir ett viktigt stråk för både människor, djur och vegetation.

I förslaget blir Kvarnholmsvägen huvudgata i en ny stadsdel med ca 2000 nya bostäder och 70.000m2 lokaler som sträcker sig uppför de branta bergssluttningarna.

FAKTARUTA
Uppdrag Stadsbyggnadsutredning
Plats Henriksdal, Nacka
Uppdragsgivare Nacka kommun
År 2014-16
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Robert Gorsetman, Marina Sandberg Papadaki, Bodi Karlman, Elena Favaro