Hamnliv, Hudiksvall

En vision för framtidens Hudiksvall – låt stadskärnan växa mot havet! På uppdrag av kommunen har vi ritat en ny stadsdel på Kattvikskajen, centralt i Hudiksvall. Stadens gatunät förlängs och skapar åtta nya kvarter. En ny kanal och ett grönt parkstråk ger samtliga kvarter tillgång till vatten eller park. Längs kajen mot fjärden anläggs båtbryggor. Med den ökade tillgången till båtplatser ges förutsättningar för en levande hamnmiljö.

Stora delar av hamnen är idag öde men runt om finns gott om exempel på urbant stadsbyggande. Det är en småskalig stad där kontakten med vattnet alltid varit grundläggande. De nya kvarteren kopplas på ett naturligt sätt mot resten av staden. En bro över Sundskanalen skapar access från norr, samtidigt som bilar och gående även måste kunna komma till området från väster. Järnvägen är en tillgång men också ett hinder, som kan omvandlas till en grön kil in i staden, från den södra infarten och upp till Hamngatan. På så sätt skapas ett vegetationsstråk som indirekt möter stadsparken på andra sidan stadshuset.

En ny huvudallé förläggs öster om detta parkstråk och på så sätt skapas ett hälsosamt avstånd mellan järnvägen och den nya bebyggelsen. Fem nya tvärgator dras från ned till havet, vilket sammantaget skapar åtta nya kvarter. Alla gator är öppna för bilar, vilket sprider trafiken och ger maximal tillgänglighet och gatuparkering.

Det planerade badhuset var en viktig förutsättning för förslaget som ett första steg för att få nya verksamheter och bostäder till Kattvikskajen. Kring badhuset föreslås en park med plats för olika typer av aktiviteter. Här kan också ett nytt allaktivitetshus placeras.

Längs kajen mot fjärden anläggs båtbryggor. Med den ökade tillgången till båtplatser ges förutsättningar för en levande hamnmiljö.

FAKTARUTA
Uppdrag Stadsbyggnadsutredning
Plats Hudiksvall
Uppdragsgivare Hudiksvalls kommun
År 2009
Ansvarig Per Kraft
Projektgrupp Xavier Saladin