Hållbar översiktsplan, Umeå

Tillsammans med samhällsbyggnadskontoret i Umeå vann vi Sveriges Arkitekters planpris 2012 för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för centrala Umeå.

Umeå är en av de kommuner som växer snabbast i hela Sverige och planerar för 150.000 innevånare år 2030. För att klara detta ville kommunen undersöka möjligheten att förtäta stadens centrala delar som alternativ till utbyggnad av nya förorter i kommunens utkanter. På så sätt skapas förutsättningar för minskat bilberoende, förbättrad gång- och cykeltrafik, en mer effektiv kollektivtrafik och en trevligare och mer levande stadskärna som bättre utnyttjar sitt fantastiska läge vid Umeälven.

Förtätningsstrategin bygger på att de tunga, separerande kommunikationsstråken genom staden omvandlas till integrerande boulevarder och att impedimentmarken runt dessa stråk kan utnyttjas för nya stadskvarter.

Hur klarar man att bygga för 150.000 invånare utan att bygga förorter i kommunens utkanter?

FAKTARUTA
Uppdrag Fördjupad översiktsplan
Plats Umeå
Uppdragsgivare Umeå kommun
År 2009-10
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Per Kraft, Herman Arfwedsson