Förtätning, Högdalen

Hur kan man utveckla de ofta bullerstörda och avskärmade områdena mellan Stockholms förorter så att de kan överbrygga trafikbarriärer och knyta ihop de omkringliggande stadsdelarna?

Platsen bestod av en förslummad parkering, en grusdepå, en skogsklädd kulle och ett fält. Närheten till T-bana, Högdalens centrum och sjön Magelungen gav området stor potential för bostäder. Gatu- och fastighetskontoret bjöd in oss till ett parallellt uppdrag om en plan för området.

Vårt förslag bygger på en utbyggnad i etapper där varje del inte försvårar framtida utbyggnad. Fullt utbyggt rymmer den upp till 7000 nya bostäder. Ryggraden i planen är ett grönt parkstråk som leder från Högdalens centrum, genom området över järnvägen och vidare mot Magelungen.

En särskild utmaning var att utforma nya lägenhetstyper som klarar bullret. Planen innehåller låga punkthus med stora balkonger, lägenheter med glasade innergårdar och flera typer av radhus som på ett effektivt sätt kan skärma av buller men ändå ge stora boendekvaliteter.

Ryggraden i planen är ett grönt parkstråk som leder från Högdalens centrum, genom området över järnvägen och vidare mot Magelungen.

FAKTARUTA
Uppdrag Plan nya bostäder (Parallellt uppdrag)
Plats Högdalen, Stockholm
Uppdragsgivare Stockholms gatu- och fastighetskontor
År 2004
Ansvarig Leif Brodersen
Projektgrupp Per Kraft